Välireklaami eksponeerimise üldtingimused

1. Lepingu objekt 
1.1 Välireklaami eksponeerimise lepingu objektiks on Tellija reklaami eksponeerimine FCR Media OÜ halduses oleval reklaampinnal Välireklaami tellimuses (edaspidi: Tellimus) näidatud asukohas ja ajavahemikul.

2. Tellimus
2.1 Tellija vormistab Tellimuse kirjalikult, faksi või e-posti teel, mis on käesoleva lepingu lahutamatuks osaks. Tellimusega nõustumiseks loetakse ka eraldi saadetud kinnituskirja e-maili teel, mis on tellimuse ja käesoleva lepingu lahutamatuks osaks.
2.2 Tellija esindaja kinnitab, et omab volitust Tellija esindajana käesolevale lepingule alla kirjutada.
2.3 FCR Media OÜ kohustub eksponeerima Tellija reklaami Tellija poolt Tellimuses näidatud aja jooksul ja kohas.
2.4 FCR Media OÜ jätab endale õiguse mitte eksponeerida reklaami, mis on ilmses vastuolus kehtiva seadusandluse, heade kommete, tavade ja reklaamieetikaga. Juhul, kui FCR Media OÜ vastu esitatakse nimetatud õiguste rikkumist puudutav nõue (sh avalik-õiguslik) või hagi, siis kohustub Tellija omal kulul rakendama kõiki vajalikke juriidilisi ja muid abinõusid. Tellija võtab enda kanda kõik FCR Media OÜ poolt kantud kulutused ja kahjutasud.
2.5 Eksponeeritava plakati kahjustuste või hävinemise korral tekkinud kulud, mis ei tulene FCR Media OÜ poolsest plakati paigaldusest (vandalism, ilmastik jms), katab tellija.

3. Arvelduste kord 
3.1 Reklaami avaldamise eest esitab FCR Media Tellijale arve(d) Tellimuse kinnituses määratletud korras. Kõik arved kuuluvad tasumisele hiljemalt 10 (kümne) päeva jooksul arvates arve esitamisest.
3.2 Tellija poolt arve tasumisega viivitamise korral kohustub Tellija maksma FCR Media OÜ’le viivist 0,20 (null koma kakskümmend) protsenti tasumata summast iga maksmisega viivitatud päeva eest.
3.3 FCR Media OÜ heastab tekitatud kahjud, kui ta peale lepingu jõustumist Tellija reklaami kokku lepitud ajal ja kohas ei eksponeeri.

4. Muud tingimused
4.1 FCR Media OÜ-l on õigus lõpetada käesolev leping ühepoolselt ennetähtaegselt juhul, kui Tellija jätab esitatud arve tähtaegselt tasumata.
4.2 Juhul kui Tellija soovib käesoleva lepingu ennetähtaegselt lõpetada, kohustub ta esitama FCR Media OÜ-le vastavasisulise teate. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral kohustub Tellija tasuma Lepingu lõpetamise tasu 22% ulatuses Lepingu hinnast.
4.3 FCR Media OÜ ladustab kliendile kuuluva PVC plakatit laos kuus (6) kuud pärast eksponeerimise lõppu. Tellijale tagastatakse plakat vastavalt Tellija poolt esitatud soovi esitamisele.
4.4 Lepingust tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
4.5 Leping jõustub tellimuslepingus märgitud alguskuupäeval jakehtib kuni mõlemapoolsete kohustuste täitmiseni.

FCR Media OÜ
Asukoht: Staapli 4, 10415 Tallinn
Reg. nr. 10047161
KMKR nr. EE100289268
Arveldusarve nr EE871010220213810226 AS SEB Pank
Telefon: 630 0300; Faks: 630 0301
Koduleht: www.fcrmedia.ee
E-post: info@fcrmedia.ee