Kodulehe otsingumootorite jaoks optimeerimise (SEO) lepingu üldtingimused

1. Lepingu objekt
1.1. Käesoleva lepingu (edaspidi Leping) objektiks on FCR Media OÜ (edaspidi FCR Media) poolt tellijale (edaspidi Tellija) kodulehe otsingumootoritele optimeerimise teenuse (edaspidi SEO teenus) osutamine.

2. Tellimus
2.1. Tellija esitab SEO teenuse saamiseks FCR Media’le vormikohase tellimuse (edaspidi Tellimus), esitades koos Tellimusega FCR Media’le SEO teenuse osutamiseks vajalikud andmed ja informatsiooni. Tellija kohustub nii Tellimuse esitamisel kui jooksvalt kogu Lepingu kehtivuse ajal selgitama FCR Media’le Tellija soovitud SEO teenuse eesmärke ja vajadusi ning andma SEO teenuse osutamiseks juhiseid ja selgitusi.
2.2. FCR Media’l on õigus teha Tellijale Tellimuse esitamiseks ja täpsustamiseks ettepanekuid ning anda juhiseid ja muud informatsiooni.
2.3. Tellija esitab FCR Media’le Tellimuse kirjalikult või elektrooniliselt, kinnitades käesolevate tingimustega nõustumist oma allkirjaga Tellimusel või lisades Tellimusele käesolevate tingimustega nõustumise kohta eraldi kirjaliku või elektroonilise kinnituse. Käesolevad tingimused on Lepingu lahutamatu lisa.
2.4. Leping ei jõustu enne, kui FCR Media on esitanud Tellijale Tellimuse kirjaliku või elektroonilise kinnituse.
2.5. Tellimuse allkirjastamisega kinnitab Tellija Tellimusega esitatud andmete õigsust, asjakohasust ning vastavust õigusaktide nõuetele ja headele kommetele. Samuti, et Tellimusega esitatud andmete – sh tekstid, kujutised ning graafilised vm lahendused – avaldamine ning FCR Media poolt töötlemine kooskõlas käesoleva tingimuste punktiga 2.7 ei riku ühegi isiku autori- ega muid õigusi.
2.6. FCR Media’l on õigus keelduda Lepingu täitmisest, kui FCR Media’l on kahtlus, et Tellimuse täitmine võib kahjustada kolmandate isikute õigusi või et Tellimusega esitatud andmed võivad olla vastuolus õigusaktidega või heade kommetega.
2.7. Tellija kohustub esitama kõik FCR Media’le esitatavad failid (sh kuid mitte ainult tekstid, fotod, graafika) võimalikult hea kvaliteediga. Tellija annab käesolevaga FCR Media’le tagasivõtmatu ja piiranguteta õiguse ilma Tellija igakordse eraldi nõusolekuta tehniliselt kohandada Tellimusega esitatud märgilist informatsiooni (logod, pildid) ja graafilisi lahendusi, tagades informatsiooni visuaalse muutumatuse.
2.8. Tellija vastutab täielikult FCR Media’le esitatud kõigi andmete õigsuse ja õigusaktide nõuetele vastavuse eest, samuti kõigi Tellimusega esitatud andmete avaldamisega põhjustatavate õigusvastaste tagajärgede eest.
2.9. Tellija esindaja kinnitab, et tal on kõik õigused Tellija nimel FCR Media’ga Lepingu sõlmimiseks ja FCR Media’le Tellimuste esitamiseks.

3. SEO teenuse osutamine
3.1. FCR Media osutab Tellija poolt Tellimusega esitatud andmete alusel kodulehele SEO teenust.
3.2. FCR Media osutab SEO teenust vastavalt Tellija poolt valitud paketile.
3.3. SEO teenuse eesmärgiks on kodulehe tehnilise optimeerimise kaudu tagada kodulehe parem leitavus otsingumootorites. Tellija nõustub, et FCR Media teeb omalt poolt kõik mõistlikult võimaliku, et viia Tellija koduleht otsingumootorites võimalikult headele positsioonidele, kuid ei garanteeri konkreetse eesmärgi saavutamist, kuivõrd tulemus sõltub asjaoludest, mis ei ole FCR Media kontrolli all (sh Tellija kodulehe kvaliteedist ning otsingumootorite haldajatest).
3.4. SEO teenuse osutamise eeltingimuseks on Tellija poolt FCR Media’le viimase poolt määratud e-posti aadressile kodulehe, millele SEO teenust soovitakse, CMS (Content Management System ehk sisuhaldussüsteem) ning FTP (File Transfer Protocoll ehk faili edastus protokoll) ligipääsu koodide edastamine.
3.5. FCR Media hakkab SEO teenust osutama ühe (1) nädala jooksul peale seda, kui Tellija on andnud FCR Media’le vajalikud CMS, FTP, andmebaasi juurdepääsud ning Tellija on tasunud ettemaksu vastavalt käesolevate tingimuste punktile 4.2.
3.6. Tellija kohustub esitama FCR Media’le kodulehe optimeerimiseks vajalikud andmed hiljemalt üheksakümne (90) päeva jooksul peale ettemaksu tasumist. Kui Tellija seda ei tee, on FCR Media’l õigus Lepingust ühepoolselt ilma ette teatamata taganeda ning makstud ettemaks loetakse leppetrahviks Tellijapoolse Lepingu rikkumise eest ning Tellijal puudub õigus nõuda makstud tasu tagasi.
3.7. FCR Media saadab Tellijale SEO teenuse raames tehtud tööde ja nende tulemuste kohta raporti vastavalt valitud paketile.
3.8. FCR Media kohustub tegema Tellija serverisse Tellija kodulehe täieliku koopia failidest ja andmebaasidest, et vajadusel see algsel kujul taastada. Ilma Tellija sellekohase nõusolekuta ei ole FCR Media’l õigust omaalgatuslikult Tellija kodulehe andmebaase alla laadida.
3.9. Kuna SEO teenuse osutamiseks on tarvis töödelda Tellija kodulehega seotud faile, annab Tellija käesolevaga selleks FCR Media’le oma tagasivõtmatu ja piiramatu nõusoleku v.a. juhul, kui on kokku lepitud konsultatiivne koostöö (s.t juhul, kui Tellija spetsialistid teevad FCR Media spetsialistide soovituste järgi muudatused ise).
3.10. Tellija kohustub andma FCR Mediale vajalike õigustega juurdepääsu Tellija kodulehega seotud Google Analytics’i ja Google Search Console kontodele. Juhul kui Tellija ei ole neid kontosid eelnevalt teinud, siis teeb seda SEO teenuse raames FCR Media. FCR Media on kohustatud Tellijale andma juurdepääsu FCR Media poolt tehtud Google Analytics ja Google Search Console kontodele.

4. Tasu Lepingu täitmise eest, arvelduste kord
4.1. Tellija kohustub tasuma FCR Media’le SEO teenuse ning lisatööde eest tasu. Tasu suurus kujuneb FCR Media poolt Tellijale esitatud pakkumise ja hinnakirja alusel vastavalt Tellija poolt valitud SEO teenuse paketile ning FCR Media poolt teostatud tööde mahule. Tasule lisandub käibemaks.
4.2. FCR Media’l ei teki Tellimuse täitmise kohustust mh enne, kui on tasutud teenusepakettide KASV, KASV+ ja PAINDLIK 1. osamakse või paketi ONSITE puhul vähemalt 50% Tellimuse summast. Ülejäänud osa SEO teenuse tasust kuulub tasumisele Tellija ja FCR Media vahel selleks kokku lepitud tähtaegadel ja korras.
4.3. Lisatööde eest tasutakse vastavalt Tellija ja FCR Media igakordsele sellekohasele kokkuleppele või kokkuleppe puudumisel vastavalt FCR Media hinnakirjale.
4.4. Tellija poolt FCR Media’le Lepingu täitmise eest tasumine toimub sellekohaste FCR Media poolt esitatud arvete alusel. Kui Tellijale esitatud arvel ei ole märgitud pikemat tasumise tähtaega, kuuluvad kõik FCR Media arved Tellija poolt tasumisele hiljemalt kümne (10) päeva jooksul arvates arve väljastamise kuupäevast.
4.5. Tellija poolt FCR Media arve tasumata jätmise korral on FCR Media’l õigus oma kohustuse täitmisest keelduda, kuni Tellija on kõik oma sissenõutavaks muutunud rahalised kohustused FCR Media’le täielikult ja kohaselt täitnud, või Leping ühepoolselt ilma Tellijale ette teatamata üles öelda juhul, kui Tellija ei ole oma võlgnevust FCR Media ees likvideerinud ka FCR Media poolt antud mõistliku täiendava tähtaja jooksul.
4.6. Lepingu ja arvete alusel tasumisele kuuluvate maksetega viivitamise korral on FCR Medial õigus nõuda Tellijalt viivist 0,2% õigeaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

5. Vastutus
5.1. Tellija kohustub esitama Lepingust tulenevad kõik pretensioonid ja nõuded FCR Media’le hiljemalt kahe (2) kuu jooksul arvates vastava nõude sissenõutavaks muutumiseks. Kui Tellija eelnimetatud tähtaja jooksul FCR Media’le pretensioone ega nõudeid ei esita, samuti juhul kui Tellija ei kirjelda FCR Media poolset rikkumist piisavalt täpselt, ei või Tellija FCR Media kohustuste täitmata jätmisele ega mittekohasele täitmisele tugineda.
5.2. Kui FCR Media kahjustab SEO teenuse osutamise raames Tellija kodulehte, kohustub ta tekitatud kahjustused omal kulul kõrvaldama.
5.3. FCR Media ei vastuta SEO teenuse osutamise ajal ega pärast seda Tellija kodulehele Tellija enda või kolmandate osapoolte poolt tehtud muudatuste eest, mis võivad mõjutada kodulehe otsingutulemusi.
5.4. Lepingu rikkumise korral ei vastuta Lepingut rikkunud pool teise poole võimaliku saamata jäänud tulu ega mittevaralise kahju eest. FCR Media vastutus kohustuste rikkumise eest on piiratud Lepingu p-s 4 määratletud Lepingu täitmise tasuga. Käesolevas Lepingu punktis sätestatud vastutuse piirangud ei kohaldu, kui Lepingu pool rikub Lepingut tahtlikult või raskest hooletusest.
5.5. Tellija poolt Lepingust taganemisel või selle ennetähtaegsel ülesütlemisel FCR Media’st sõltumatul põhjusel, samuti FCR Media poolt Lepingu erakorralisel ülesütlemisel Tellija rikkumise tõttu, jäävad kõik Tellija poolt FCR Media’le makstud tasud FCR Media’le, sõltumata Lepingu lõppemise ajaks FCR Media poolt reaalselt tehtud tööde või osutatud teenuste mahust.
5.6. Tellija poolt Lepingu ülesütlemisel peab Tellija sellest FCR Media’t vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva ette teavitama ning tasuma kogu Lepingu lõppemisele eelnenud perioodil osutatud SEO teenuse eest vastavalt sõlmitud Lepingule.

6. Rakendussätted
6.1. Leping on sõlmitud tähtajalisena Tellimuses määratletud perioodiks (edaspidi Lepinguperiood). Kui enne jooksva Lepinguperioodi lõppemist ei teata kumbki pool Lepingu lõpetamise soovist ja pooled ei ole eelnevalt omavahel kokku leppinud teisiti, pikeneb Leping täiendavaks Lepinguperioodiks. Lepingu edasine pikenemine toimub samasuguses korras.
6.2. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust. Lepinguga vaidlused ja erimeelsused, mida ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse esimeses astmes Harju Maakohtus.

7. Lepingu muutmine
7.1. Lepingut saab muuta poolte kokkuleppel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või muudel lepingus või seaduses ettenähtud alustel.
7.2. FCR Medial on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta või kehtestada uued üldtingimused.
7.3. Üldtingimuste muutmise või uute üldtingimuste kehtestamise kohta avaldab FCR Media vastava teate oma kodulehel. Teade üldtingimustesse muudatuste tegemise kohta ja üldtingimuste uus terviktekst või uued üldtingimused avaldatakse kodulehel vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne üldtingimuste muudatuste või uute üldtingimuste jõustumist.
7.4. Kui tellija ei nõustu üldtingimuste muudatuste või uute üldtingimustega, siis on tellijal õigus leping üles öelda, teatades sellest punktis 7.1 sätestatud viisil FCR Mediale kolmkümmend (30) päeva jooksul arvates muudatuste või uute üldtingimuste kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest. Lepingu ülesütlemine ei vabasta tellijat kohustusest täita lepingust kuni selle ülesütlemiseni tekkinud kohustusi, kusjuures nende kohustuste täitmise osas kohaldatakse tellija suhtes seniseid üldtingimusi.
7.5. Kui Tellija lepingut kolmekümne (30) päeva jooksul arvates üldtingimuste muudatuste või uute üldtingimuste kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest üles ei ütle, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet nõustuda muudetud või uute üldtingimustega ja ei oma sellega seoses FCR Media vastu mis tahes pretensioone. Muudetud või uued üldtingimused saavad oma jõustumise päevast lepingu lahutamatuks osaks ning on pooltele täitmiseks kohustuslikud. Varem kehtinud üldtingimuste sätete või üldtingimuste kehtivus loetakse lõppenuks.

FCR Media OÜ
Asukoht: Staapli 4, 10415 Tallinn
Reg. nr. 10047161
KMKR nr. EE100289268
Arveldusarve nr EE871010220213810226 AS SEB Pank
Telefon: 630 0300; Faks: 630 0301
Koduleht: www.fcrmedia.ee
E-post: info@fcrmedia.ee