Google ja Yandex üldtingimused

1. Mõisted
Lepingus kasutatud terminid kannavad järgmist tähendust:
1.1. FCR Media – FCR Media OÜ, registrikood 10047161, asukoht Staapli 4, 10415 Tallinn;
1.2. tellija – juriidiline isik, kes on tellinud FCR Medialt klikipõhise reklaami teenuse osutamise Yandex või Google keskkonnas;
1.3. leping – FCR Media ja tellija vahel sõlmitud klikipõhise reklaami teenuse osutamise leping;
1.4. pool – FCR Media või tellija, koos nimetatult pooled;
1.5. üldtingimused – käesolev dokument, mis sätestab poolte vahelise suhte õiguslikud alused.

2. Üldsätted ja lepingu ese
2.1. Käesolevad üldtingimused on lepingu lahutamatuks osaks.
2.2. Üldtingimuste ja lepingu vastuolu korral lähtutakse lepinguga kokkulepitud eritingimustest.
2.3. Lepingu alusel kohustub FCR Media osutama tellijale klikipõhist reklaamteenust.

3. Poolte õigused ja kohustused
3.1. Tellija kohustub esitama Lepingust tulenevad kõik pretensioonid ja nõuded FCR Mediale hiljemalt kahe (2) kuu jooksul arvates vastava nõude sissenõutavaks muutumiseks. Kui Tellija eelnimetatud tähtaja jooksul FCR Mediale pretensioone ega nõudeid ei esita, samuti juhul kui Tellija ei kirjelda FCR Media poolset rikkumist piisavalt täpselt, ei või Tellija FCR Media kohustuste täitmata jätmisele ega mittekohasele täitmisele tugineda.
3.2. Pooled kohustuvad täitma oma lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt, vajaliku hoolsusega, mõistlikult ja heas usus ning arvestades väljakujunenud tavasid ja praktikat.
3.3. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.
3.4. Pooled on kokku leppinud, et FCR Media vastutus lepingujärgsete kohustuste rikkumise eest on piiratud lepingu tasu suurusega.

4. Intellektuaalne omand
4.1. FCR Media poolt läbi viidavad tööd klikipõhise reklaamiteenuse osutamisel kuuluvad FCR Media intellektuaalomandisse lepingu kestel ja lepingu lõpetamisel, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti. FCR Media ei kohustu teenuse osutamiseks loodud reklaamkontosid kliendile edastama.
4.2. Kui reklaamkonto, millelt FCR Media teenust osutab kuulub enne lepingu sõlmimist kliendile on FCR Medial kontol teenust osutades õigus rakendada minimaalselt kolme (3) kuu pikkust tähtajalist lepingut.
4.3. Konto liikumiseks tellija omandusse on vajalik selle eelnev sätestamine koostöölepingus ning tellija võtab endale reklaamteenuse osutamisel minimaalselt kuue (6) kuulise tähtajalise kohustuse.
4.4. FCR Media ja tellija nõustuvad, et klikipõhise kampaania loomiseks kasutatavad dokumendid, informatsioon, konto ja seadistus kuuluvad FCR Media intellektuaalsesse omandisse. Vastava informatsiooni edastamine kolmandale osapoolele, lepingu kestel ja sellele järgnevalt, ilma FCR Media AS kirjaliku loata on keelatud.

5. Vastutus
5.1. Veebilehele suunatud külastajate arv võib varieeruda lähtuvalt valitud otsingumärksõnadest või otsingufraasidest, maandumislehe kvaliteedist, teenuse populaarsusest, müügipakkumise atraktiivsusest, meediaeelarve suurusest. FCR Media ei vastuta tulemuste eest, mida on võimalik mõjutada kolmandatel osapooltel.
5.2. FCR Media ei ole vastutav, kui teenust ei ole võimalik osutada tellija poolse informatsiooni (ligipääs statistikale või kontodele, visuaalid, tõlked vms) esitamata jätmise tõttu.
5.3. Tellija on vastutav selle eest, et tema veebileht on teenuse osutamise kestel ligipääsetav ja aktiivne ning tellija on kohustatud FCR Mediat teavitama vastupidisest.
5.4. Pooled vastutavad lepingust ja selle lahutamatuks osaks olevate üldtingimustest tulenevate kohustuste rikkumise eest, s.h isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda teha.
5.5. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise, teenuse kasutamise või osutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

6. Arvelduste kord
6.1. Tasu suurus ja lepinguperiood on välja toodud lepingu tingimustes. Arveldusperioodiks on kalendrikuu. Tasu jaguneb võrdseteks arveteks arveldusperioodi ulatuses. Seadistustasu makstakse ühe maksena.
6.2. FCR Media väljastab tellijale elektroonse arve. Tellija kirjaliku avalduse alusel esitatakse arve paberkandjal.
6.3. Arve mittekättesaamine ei vabasta tellijat kohustusest tasuda teenuste eest õigeaegselt. Arve mittesaamisest on tellija kohustatud teavitama FCR Mediat hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kalendrikuu viieteistkümnendaks (15) kuupäevaks. Kui FCR Media ei ole saanud tellijalt jooksva kuu viieteistkümnendaks (15)  kuupäevaks teadet, et tellija ei ole arvet saanud, loetakse, et tellija on arve õigel ajal kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.
6.4. Tellija kohustub tasuma arve FCR Media arveldusarvele hiljemalt arvel märgitud maksetähtajaks. Maksetähtaeg on alates arve koostamisest seitse (7) kalendripäeva.
6.5. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel näidatud summa on laekunud FCR Media arveldusarvele ja maksekorraldusel on märgitud tellija õiged andmed ning viitenumber.
6.6. Maksetähtpäevaks tasumata summalt on FCR Medial õigus nõuda tellijalt viivist. Viivist arvestatakse alates arvele märgitud maksetähtajale järgnevast kalendripäevast 0,2% tasumata põhisummalt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.
6.7. Kui tellija ei nõustu FCR Media esitatud arvega või nõustub sellega ainult osaliselt, teavitab ta sellest FCR Mediat vastavalt üldtingimuste punktis 8.1 sätestatule kohe pärast arve kättesaamist, ühtlasi põhjendades mittenõustumist. Osalise nõustumise korral maksab tellija arve osaliselt. FCR Media kontrollib tellija avaldust ja teatab tellijale kontrolli tulemustest kümne (10) päeva jooksul alates teate kättesaamisest. FCR Media võib määrata arve tasumiseks hilisema maksetähtpäeva. Kui tellija avaldus ei olnud põhjendatud, maksab tellija arve koos viivisega.
6.8. FCR Medial on õigus tähtajatu lepingu teenustasu muuta, teatades sellest tellijale ette vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva. Üldjuhul vaatab FCR Media teenuste hinnad üle kaks korda aastas.
6.9. FCR Media ei kohustu meediakuluks planeeritud vahendeid laekumisele eelnevalt reklaamikontole kandma.
6.10. Tellija poolt FCR Media arve tasumata jätmise korral on FCR Medial õigus oma kohustuse täitmisest keelduda, kuni Tellija on kõik oma sissenõutavaks muutunud rahalised kohustused FCR Mediale täielikult ja kohaselt täitnud, või Leping ühepoolselt ilma Tellijale ette teatamata üles öelda juhul, kui Tellija ei ole oma võlgnevust FCR Media ees likvideerinud ka FCR Media poolt antud mõistliku täiendava tähtaja jooksul.
6.11. Lepingu ülesütlemine FCR Media poolt ei vabasta tellijat kohustusest tasuda FCR Media esitatud arved osutatud teenuste eest.
6.12. Lisatööde eest tasutakse vastavalt FCR Media ja tellija igakordsele selle kohasele kokkuleppele või kokkuleppe puudumisel vastavalt FCR Media hinnakirjale.
6.13. Laekunud summast loetakse kaetuks esimeses järjekorras tehtud kulutused, teises järjekorras viivised, kolmandas järjekorras intressid ja viimasena põhikohustus. Varem sissenõutavaks muutunud kohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud põhikohustust.

7. Lepingu muutmine
7.1. Lepingut saab muuta poolte kokkuleppel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või muudel lepingus või seaduses ettenähtud alustel.
7.2. FCR Medial on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta või kehtestada uued üldtingimused.
7.3. Üldtingimuste muutmise või uute üldtingimuste kehtestamise kohta avaldab FCR Media vastava teate oma kodulehel. Teade üldtingimustesse muudatuste tegemise kohta ja üldtingimuste uus terviktekst või uued üldtingimused avaldatakse kodulehel vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne üldtingimuste muudatuste või uute üldtingimuste jõustumist.
7.4. Kui tellija ei nõustu üldtingimuste muudatuste või uute üldtingimustega, siis on tellijal õigus leping üles öelda, teatades sellest punktis 7.1 sätestatud viisil FCR Mediale kolmkümmend (30) päeva jooksul arvates muudatuste või uute üldtingimuste kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest. Lepingu ülesütlemine ei vabasta tellijat kohustusest täita lepingust kuni selle ülesütlemiseni tekkinud kohustusi, kusjuures nende kohustuste täitmise osas kohaldatakse tellija suhtes seniseid üldtingimusi.
7.5. Kui Tellija lepingut kolmekümne (30) päeva jooksul arvates üldtingimuste muudatuste või uute üldtingimuste kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest üles ei ütle, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet nõustuda muudetud või uute üldtingimustega ja ei oma sellega seoses FCR Media vastu mis tahes pretensioone. Muudetud või uued üldtingimused saavad oma jõustumise päevast lepingu lahutamatuks osaks ning on pooltele täitmiseks kohustuslikud. Varem kehtinud üldtingimuste sätete või üldtingimuste kehtivus loetakse lõppenuks.

8. Teated
8.1. Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse kooskõlas lepinguga esitatuks ja kätte antuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele suuliselt, kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis lepingus sätestatud kontaktandmetel. Suuliselt edastatud tahteavaldus loetakse edastatuks, kui FCR Media on selle salvestanud.
8.2. Lepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teatab FCR Media tellijale oma kodulehel aadressil https://www.fcrmedia.ee.
8.3. Tellija teavitab viivitamatult FCR Mediat oma kontaktandmete muutumisest. Tellija saab oma kontaktandmeid muuta esitades FCR Mediale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse FCR Media esindusse või kontaktaadressile. Nimetatud juhul muudetakse kontaktandmed hiljemalt viie (5) tööpäeva möödumisel alates vastava sooviavalduse FCR Mediale jõudmisest.

9. Lepingu pikendamine, ülesütlemine ja lepingust taganemine
9.1. Leping lõppeb:
9.1.1. lõpptähtaja saabudes, kui tellija ei soovi lepingu pikendamist;
9.1.2. poolte kirjaliku kokkuleppe alusel;
9.1.3. juriidilisest isikust tellija lõppemisel;
9.1.4. lepingu ülesütlemisel või lepingust taganemisel lepingupoole kirjaliku avalduse alusel.
9.2. FCR Medial on õigus leping üles öelda või lepingust taganeda juhul, kui tellija ei ole täitnud punktis 5.3 sätestatud kohustust esitada informatsiooni (ligipääs statistikale või kontodele, visuaalid, tõlked vms).
9.3. Tellijal on õigus FCR Mediaga sõlmitud leping üles öelda või sellest taganeda teatades kolmkümmend (30) päeva ette. Tellija on kohustatud katma kõik lepingu ülesütlemisele või sellest taganemisele eelnevad lepingu kulud. Tellija on kohustatud esitama lepingu ülesütlemisavalduse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
9.4. Lepingu ülesütlemiseks on tellija kohustatud FCR Mediale kolmkümmend (30) päeva ette ning katma kõik lepingu ülesütlemisele eelnevad lepingu kulud.
9.5. Kui lepingu ülesütlemise aluseks on tellija poolne punkti 5.2 ja/või punkti 6.3 rikkumine, siis FCR Medial on õigus lepingu ülesütlemisel kohaldada leppetrahvi kuni 50% lepingu jääkväärtuse ulatuses.
9.6. Tähtajalise lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel tellija poolt on FCR Medial õigus kohaldada tellijale ennetähtaegselt lepingu ülesütlemise tasu lepingu jääkväärtuse ulatuses.
9.7. Kui lepingu ülesütlemine tellija poolt toimub alates lepingu sõlmimisest neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul, siis FCR Medial on õigus nõuda tellijalt lepingujärgsete kohustuste täitmist ühe (1) kuu haldustasu ulatuses.
9.8. FCR Media või tellija poolt lepingu ülesütlemisel või lepingust taganemisel ei kuulu tagastamisele:
9.8.1. varasemalt tasutud arvete tasu;
9.8.2. meediakuluks reklaamiplatvormile kantud vahendid.
9.9. Lepingu ülesütlemine, lepingust taganemine või lepingu lõppemine ei vabasta poolt kohustusest täita teise poole ees vastava lepingu kehtivuse ajal lepingust tekkinud kohustused. Tellija esitama lepingu ülesütlemisavalduse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
9.10. Pooltel on õigus leping erakorraliselt üles öelda teise poole olulise lepingurikkumise tõttu ning tingimusel, et rikkunud pool pole rikkumist teise poole poolt antud mõistliku tähtaja jooksul likvideerinud, teatades sellest teisele poolele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt neliteist (14) päeva ette. Oluliseks lepingurikkumiseks peetakse muuhulgas, aga mitte ainult, tellija võlgnevust FCR Media ees.
9.11. Kui tellija ei täida lepingujärgseid maksekohustusi nõuetekohaselt, on FCR Medial õigus loovutada tellija suhtes tekkinud võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule ning edastada võlanõudega seotud andmed FCR Media poolt volitatud ettevõtetele (nt inkasso- ja krediidiinfo ettevõtted). FCR Media nõudmisel on tellija kohustatud hüvitama FCR Mediale seoses FCR Media ja/või teise isiku poolt võlanõude sissenõudmisega tekkinud kulud.

10. Vaidluste lahendamine
10.1. Poolte vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.
10.2. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus FCR Media AS asukohajärgses kohtus, s.o Harju Maakohtus.

11. Lõppsätted
11.1. Käesolev üldtingimuste redaktsioon jõustub 01.01.2018, muutes kehtetuks FCR Media varasemad üldtingimused.
11.2. Lepingu ja üldtingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled õigusaktidest ja hea usu ning mõistlikkuse põhimõttest.
11.3. Kui mõni lepingu ja/või üldtingimuste säte satub vastuollu õigusaktiga, jääb leping ja/või üldtingimused muus osas kehtima.
11.4. Üldtingimused on kättesaadavad FCR Media kodulehel: https://www.fcrmedia.ee/leping

FCR Media OÜ
Asukoht: Staapli 4, 10415 Tallinn
Reg. nr. 10047161
KMKR nr. EE100289268
Arveldusarve nr EE871010220213810226 AS SEB Pank
Telefon: 630 0300; Faks: 630 0301
Koduleht: www.fcrmedia.ee
E-post: info@fcrmedia.ee